Category: กลุ่มนโยบายและแผน

การเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

การเข้าร่วมประชุมจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง

การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดย...

การประชุมสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

วันที่ 23-25 กัันยายน 2563 สำนักงา...

การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565

การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565

การประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล

โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดโดยผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

การตรวจติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 ณ โรงเรียนดอนไชยวิทยา และโรงเรียนไชยชุมพลศึกษา