Category: กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ประชุมขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564

     วันที่ 16...

ประชุมหารือวางแผนในการจัดกิจกรรมนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง 15/2/2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นา...

ประชุมเตรียมการโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด (๙๙ปี ยุวกาชาดไทย)

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น...

ออกตรวจเฝ้าระวังดูแลความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติตามแผนประจำเดือน ตามจุดเสี่ยงต่างๆในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. ...

พสน.ศธจ.ลำปาง ออกตรวจเฝ้าระวังดูแลความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ในช่วงเทศกาล ลอยกระทงตามจุดเสี่ยงต่างๆในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 30/10/2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น...

พิธีเปิดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทุกสังกัดในจังหวัดลำปาง 15/9/2563

จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง