Category: กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

พสน.ศธจ.ลำปาง ออกตรวจเฝ้าระวังดูแลความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ในช่วงเทศกาล ลอยกระทงตามจุดเสี่ยงต่างๆในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 30/10/2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น...

กิจกรรมบรรยายปลูกฝังอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 16/10/2563

ประชุมแผนการเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จังหวัดลำปาง 7/10/2563

โรงเรียนพินิจวิทยา รับโล่รางวัลหมู่ยุวกาชาดต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2563

พิธีเปิดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทุกสังกัดในจังหวัดลำปาง 15/9/2563

จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมเสือป่า โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประชุมการตัดสินประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี 2563 วันที่ 18 สิงหาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

โครงการขยะให้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระหว่าง 14 – 15 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

ประชุมการพัฒนาค่ายลูกเสือ อำเภอแม่เมาะ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ(ชุมชน 1) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง