Category: หน่วยตรวจสอบภายใน

การบูรณาการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง

ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ขอเ...