Category: กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ประชุมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 28/12/2563

      วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา ...

“ลำปางร่วมพลังขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” 18/12/2563

     วันที่ 18 ธันวาคม 2563 นายบรร...

งานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 4 – 13 ธันวาคม 2563

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 18...

ร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น ต่อ เอกสารร่างมติประเด็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 พ.ศ.2563

ลงพื้นที่เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้เข้าสู้ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบที่เหมาะสม

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องว...

ร่วมประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายงานสุขภาวะ-กลุ่มวัยรุ่น โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ เอชไอวี เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

19 ตุลาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึก...