Category: กลุ่มพัฒนาการศึกษา

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ห้องว...

ร่วมประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายงานสุขภาวะ-กลุ่มวัยรุ่น โครงการพัฒนารูปแบบบูรณาการการป้องกันแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ กับ เอชไอวี เอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่น

19 ตุลาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึก...

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ...

เข้าร่วมประชุมทีมระบบและกลไกการดูแลรายกรณี (Case Management System) ระดับจังหวัด

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ...

ร่วมเสวนาประเด็น “พัฒนาคุณภาพชีวิต วิถีใหม่ของคนลำปาง” ในการประชุมสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 8 “พลเมืองตื่นรู้ สู้ภัยโควิด พัฒนาคุณภาพชีวิต”

ถอดบทเรียนการดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2562 : ภาคเหนือ”

วันที่ 24-25 ก.ย 2563 นายบรรพ์ ใสแ...

การประชุมสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

วันที่ 23-25 กัันยายน 2563 สำนักงา...

วันที่ 22 กันยายน 2563 คณะกรรมการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมและโรงเรียนแม่ทะวิทยา สังกัด สพม.เขต 35