Category: กลุ่มพัฒนาการศึกษา

การประชุมขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ

การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผล การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง การเปิดเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563

จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ส่วนราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำปาง