Category: กลุ่มพัฒนาการศึกษา

คัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร(ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 13 ปีการศึกษา 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา ...

ร่วมติดตามการแนะแนวการศึกษาต่อโครงการ “โรงเรียนในโรงงาน ” ปีการศึกษา 2564 ให้กับครูแนะแนวและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดลำปาง

วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 &nbsp...

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 17/2/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09....

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเครือข่าย/ชมรม/สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดลำปาง 10/2/2564

      วัน...

การศึกษา ร่วมเสวนาในหัวข้อ “กลไกความร่วมมือในพื้นที่เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา”

     วันศุกร์ท...

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 21/1/2564

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น...

กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง

วันที่ 12-15 มกราคม 2564 นายบรรพ์ ...