Category: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

รายงานการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education)  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น

รายงานการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และแผนบูรณาการฯ ที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น

Download เนื้อหาได้ที่ : https://o...

วันที่ 22 กันยายน 2563 คณะกรรมการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมและโรงเรียนแม่ทะวิทยา สังกัด สพม.เขต 35

ร่วมบรรยาย พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ 2559

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 0...

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   “รวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” ณ ห้องประชุม อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วิทยากรโดย อาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์

วันที่ 16 สิงหาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน จัดอบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “รวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” ณ ห้องประชุม อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วิทยากรโดย อาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางจัดอบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “รวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” ณ ห้องประชุม อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วิทยากรโดย อาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์ 15 สิงหาคม 2563

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางจัดอบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน “รวมพลังยกระดับ O-NET และคุณภาพการศึกษาให้ก้าวกระโดด ภายใต้ทรัพยากรที่จำกัด” ณ ห้องประชุม อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย วิทยากรโดย อาจารย์ทนง โชติสรยุทธ์ 15 สิงหาคม 2563

ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์     เพื่อคัดเลือกสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาขยายผลระดับจังหวัดและระดับภาค สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดลำปาง และโครงการ Coaching Teams ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์ เพื่อคัดเลือกสถานศึกษานำร่องและสถานศึกษาขยายผลระดับจังหวัดและระดับภาค สำหรับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดลำปาง และโครงการ Coaching Teams ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ขอประกาศผลการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ 2563 ดังนี้

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ขอประกาศผลการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ 2563 ดังนี้

https://www.lpgpeo.info/wp-content...

คลิป Video แนะนำการสมัครสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

คลิป Video แนะนำการสมัครสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ...