Category: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

วันที่ 1 , 2 กรกฎาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเทภสามัญ ในวันเปิดภาคเรียน 1 /2563  ณ โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสัณฐาน อำเภอแม่ทะ  โรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแม่ทะ และโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง

วันที่ 1 , 2 กรกฎาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเทภสามัญ ในวันเปิดภาคเรียน 1 /2563 ณ โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสัณฐาน อำเภอแม่ทะ โรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแม่ทะ และโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง  การรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในจังหวัด ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง การรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในจังหวัด ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง