Category: จดหมายข่าว

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563

จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ส่วนราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำปาง

ประชุมพิจารณาคัดเลือก พสน.ดีเด่น 2563

ประชุมพิจารณาคัดเลือก พสน.ดีเด่น 2563