Category: จดหมายข่าว

ประชุมโครงการส่งเสริมและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จ.ลำปาง 1/3/2564

 วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 1...

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายเดชกำพล เจดีย์ยอด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เนื่องในโอกาสย้ายสถานที่ทำงานใหม่ 1/3/2564

    วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวล...

ประชุมวางแผนเตรียมการด้านข้อมูลแนวทางการนิเทศ กำกับติดตามการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 25ก.พ. 2564  เ...

ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ VTR เพื่อนำเสนอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปี 2564

วันอังคารที่ 23 ก.พ. 2564  เวลา 09...

ร่วมติดตามการแนะแนวการศึกษาต่อโครงการ “โรงเรียนในโรงงาน ” ปีการศึกษา 2564 ให้กับครูแนะแนวและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดลำปาง

วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564 &nbsp...

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 17/2/2564

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09....