Category: จดหมายข่าว

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภาคเหนือ)

พิธีเปิดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทุกสังกัดในจังหวัดลำปาง 15/9/2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ด้วยสื่อออนไลน์

การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565

การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง (พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวน พ.ศ.2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพแกนนำสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง ประจำปี 2563

การประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และการใช้ระบบสารสนเทศ NISPA และ CATAS

การประชุมสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 1 แผนระดับที่ 2 แผนระดับที่ 3 และนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล