Category: จดหมายข่าว

ประชุมขับเคลื่อนงานด้านสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1/2564

     วันที่ 16...

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานโครงการ Innovations For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาไทย 15/2/2564

 วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์  2564 ...

ประชุมหารือวางแผนในการจัดกิจกรรมนิเทศยุวกาชาดในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง 15/2/2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นา...

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศประกอบการวางแผนการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 15/2/2564

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เว...

ประชุมคณะทำงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์และวิธีการการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)

วันพฤหัสบดีที่ 11กุมภาพันธ์ 2564 เ...

ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพแกนนำเครือข่าย/ชมรม/สมาชิก TO BE NUMBER ONE ในจังหวัดลำปาง 10/2/2564

      วัน...

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาปฐมวัยจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นาย...