Category: จดหมายข่าว

ศธจ.ลำปาง พร้อมใจร่วมกันทำกิจกรรมรักษาความสะอาด รอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เพื่อให้สถานที่ราชการสะอาด ร่มรื่น น่าอยู่และสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ 14/10/2563

ร่วมประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 13/10/2563

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2564

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ...

รายงานตัวเพื่อเลือกสถานศึกษา ผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 8/10/63

ตรวจความเหมาะสมความพร้อมของอาคารเรียน สถานที่ ห้องเรียน บุคลากร เครื่องมือ/อุปกรณ์ ในการขอรับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนมวยไทยเบิกฤกษ์ยิม 7/10/2563

เข้าร่วมประชุมทีมระบบและกลไกการดูแลรายกรณี (Case Management System) ระดับจังหวัด

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ...

ประชุมแผนการเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จังหวัดลำปาง 7/10/2563