Category: ข่าวสาร กิจกรรม

วันที่ 1 , 2 กรกฎาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเทภสามัญ ในวันเปิดภาคเรียน 1 /2563  ณ โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสัณฐาน อำเภอแม่ทะ  โรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแม่ทะ และโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง

วันที่ 1 , 2 กรกฎาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อเผ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเทภสามัญ ในวันเปิดภาคเรียน 1 /2563 ณ โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสัณฐาน อำเภอแม่ทะ โรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแม่ทะ และโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง

แก้ไขข้อมูลสถานที่สอบในเอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563

ดาวน์โหลดเอกสารคลิกที่นี่่

ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563

ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่

จัดประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ของสถานศึกษาตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ส่วนราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดลำปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง  การรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในจังหวัด ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563  ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง การรับรู้ในการพัฒนารูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในโครงการ TFE (Teams For Education) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสำหรับสถานศึกษาในจังหวัด ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง