Category: ข่าวสาร กิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ...

ถอดบทเรียนการดำเนินงาน “โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ปี 2562 : ภาคเหนือ”

วันที่ 24-25 ก.ย 2563 นายบรรพ์ ใสแ...

การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาจังหวัดลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง โดย...

การประชุมสร้างการรับรู้ในการจัดทำแผนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษา SDG 4 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)

วันที่ 23-25 กัันยายน 2563 สำนักงา...

วันที่ 22 กันยายน 2563 คณะกรรมการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคมและโรงเรียนแม่ทะวิทยา สังกัด สพม.เขต 35

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ภาคเหนือ)

การบูรณาการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองลำปาง