Category: ข่าวสาร กิจกรรม

ประชุมเตรียมการโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด (๙๙ปี ยุวกาชาดไทย)

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น...

กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง

วันที่ 12-15 มกราคม 2564 นายบรรพ์ ...

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง

แบบประเมินความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2564

การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นพิเศษ

      วันที่ 7 มกราคม 2564 นายบรรพ...

ออกตรวจเฝ้าระวังดูแลความประพฤตินักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติตามแผนประจำเดือน ตามจุดเสี่ยงต่างๆในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา14.00 น. ...

ประชุมคณะทำงานเลขานุการโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปางครั้งที่ 1/2564

ในวันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 14.30 ...