Category: กลุ่มอำนวยการ

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 22/1/2564

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2564 เวลา 09...

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดลำปาง 21/1/2564

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น...

โครงการอบรมป้องกันการทุจริตด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 21/1/2564

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 นายบ...

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 13.3...

ประชุมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการจัดการศึกษาจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564

วันพุธที่ 20 มกราคม 2564 เวลา 09.3...

คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต การบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กำกับ ติดตาม การดำเนินการตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาจังหวัดลำปาง

วันที่ 12-15 มกราคม 2564 นายบรรพ์ ...

ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง