ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ขอเชิญผู้มีส่วนได้เสียภายนอก อันได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ประกอบด้วย บุคคลภายนอก บริษัท ห้างร้าน เข้าประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ทั้งนี้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นี้

โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้ 1. ผ่าน URL https://itas.nacc.go.th/go/eit/c2h96b

2. ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code)