การตรวจติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียนที่ 1 /2563 ณ โรงเรียนอนุบาลพินิจวิทยา