วันที่ 1 , 2 กรกฎาคม 2563 นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางธิดา มิ่งขวัญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน และนายวสันต์ แปงจิตต์ ศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศติดตามโรงเรียนเอกชนในระบบ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ของโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ ในวันเปิดภาคเรียน 1 /2563 ณ โรงเรียนผดุงรัตน์วัดสัณฐาน อำเภอแม่ทะ โรงเรียนสุนทรศึกษา อำเภอแม่ทะ และโรงเรียนพัฒนาการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง