การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพนักเรียนและการกำกับติดตามประเมินผล การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในสถานศึกษาแบบบูรณาการ