คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น ต่อการพัฒนากิจกรรมลูกเสือของกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563