สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินงานการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ขอประกาศผลการคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ 2563 ดังนี้

https://www.lpgpeo.info/wp-content/uploads/2020/07/หนังสือแจ้งผลการคัดเลือก-BP-ปฐมวัย-ระดับจัง.pdf