กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดลำปาง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพระบาท 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีวิทยากร นายสมโภชน์ ฟูใจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม

sdr