จัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วม จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา อ.เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง