ร่วมบรรยาย พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ 2559

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายนางจินดา สุวรรณชัญ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ร่วมบรรยาย พรบ.ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ 2559 เพื่อเตรียมความพร้อม ครูผู้จัดการเรียนรู้ ทักษะชีวิตและเพศวิถีศึกษา การพัฒนาเยาวชนเชิงบวก และ การจัดการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา มีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลำปาง ผอ. พีระพงษ์ ดวงแก้ว และศน.ณัชชา ถาวร เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์และตัวแทนครูโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสพป.เขต 1 -3 จัดโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง โดยองค์กรสาธารณประโยชน์จังหวัดลำปาง ณ โรงแรมรีเจนท์ ลอจ์ด อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง