การประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และการใช้ระบบสารสนเทศ NISPA และ CATAS