พิธีเปิดการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” สำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าทุกสังกัดในจังหวัดลำปาง 15/9/2563