ประชุมการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง