ประชุมแผนการเข้าบรรยายในสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จังหวัดลำปาง 7/10/2563