เข้าร่วมประชุมทีมระบบและกลไกการดูแลรายกรณี (Case Management System) ระดับจังหวัด

ตามที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้สนับสนุนสมัชชาการศึกษานครลำปาง และหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปาง ดำเนินการขับเคลื่อนการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัดลำปาง เชื่อมประสานและการบูรณาการกับส่วนราชการและภาคีเครือข่ายต่างๆ ตามประกาศจังหวัดลำปางเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดลำปาง ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมทองกวาว ชั้น 2 ตึก 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศึกษาธิการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นางสาวชิดชล ตั้งสุขขีย์ศิริ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มพัฒนาการศึกษา ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ เข้าร่วมประชุมทีมระบบและกลไกการดูแลรายกรณี (Case Management System) ระดับจังหวัด เพื่อร่วมกันพิจารณาเกณฑ์และแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดลำปาง