กิจกรรมบรรยายปลูกฝังอุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา 16/10/2563