นิเทศ ติดตาม สถานศึกษา โรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญ จังหวัดลำปาง เพื่อติดตามความพร้อมของสถานศึกษาระบบการเรียนการสอน Online ระหว่างวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2563