ประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง