ประชุมเตรียมการโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด (๙๙ปี ยุวกาชาดไทย)

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมเตรียมการโครงการส่งเสริมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด (๙๙ปี ยุวกาชาดไทย) ณ ห้องประชุม ๒ อาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาที่จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดประจำปี ๒๕๖๓ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนสถานศึกษาในจังหวัด ที่จัดการเรียนการสอนยุวกาชาดในสถานศึกษา จำนวน ๙ แห่ง