ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 14/1/2564

วันที่ 14 มกราคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนายบรรพ์ ใสแจ่ม ทำหน้าที่เลขานุการ ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง