คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต การบริหารงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564