คณะกรรมการตรวจความพร้อมของอาคารสถานที่ ร.ร.ณัฐบรรจงวิทยา