ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (อกศจ) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปางดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ด้านการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายณัฏฐพล แสงศรีจันทร์ ทำหน้าที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง และนายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ทำหน้าที่เลขานุการ ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง