ร่วมติดตามการแนะแนวการศึกษาต่อโครงการ “โรงเรียนในโรงงาน ” ปีการศึกษา 2564 ให้กับครูแนะแนวและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดลำปาง

วันที่ 15-19 กุมภาพันธ์ 2564  นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ร่วมติดตามการแนะแนวการศึกษาต่อโครงการ “โรงเรียนในโรงงาน ” ปีการศึกษา 2564 ให้กับครูแนะแนวและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดลำปาง ภายใต้การดำเนินงานโครงการเข้าถึงการศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพและการมีงานทำ ขจัดความเหลื่อมล้ำ ของเด็กด้อยโอกาส ในจังหวัดลำปาง