ประชุมวางแผนเตรียมการด้านข้อมูลแนวทางการนิเทศ กำกับติดตามการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 25ก.พ. 2564  เวลา 13.30 น. นายบรรพ์ ใสแจ่ม ศึกษาธิการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมวางแผนเตรียมการด้านข้อมูลแนวทางการนิเทศ กำกับติดตามการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรับการติดตาม จากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ที่จะลงพื้นที่ตรวจราชการ กรณีปกติ กรณีพิเศษ ของหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2564 โดยมีผู้แทนเครือข่ายทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เขต 2 เขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลำปาง สำนักงานอาชีวศึกษาลำปาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (โรงเรียนเอกชนในระบบจังหวัดลำปาง) และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมพระบาท 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง