ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน/การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ 2564

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงาน/การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามโครงการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในกิจกรรมการคัดเลือกผลงาน/การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย  ในวันที่ 8 เมษายน  2564  ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ขอประกาศผลการคัดเลือกผลงาน/การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ 2564 ดังนี้