รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน

1. แบบ สงป.301 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2

2. แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 2

3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาส 2

4. แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไตรมาส 2

2. แบบ สงป.302 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 3

3. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไตรมาส 3

4. แบบติดตามและรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ไตรมาส 3