กลุ่มบริหารงานบุคคล

1. งานอัตรา
หลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว19 ปี 2555)
สูตรการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. ปี 2561
มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว17 ปี 2548)
การโอนหรือสับเปลี่ยนอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (836 ปี 2558)
การสับเปลี่ยนหรือโอนอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน (ว 15 ปี 2521)
การสับเปลี่ยน หรือโอนอัตราเงินเดือนข้ารราชการพลเรือน (ว87 ปี 2541)
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว28 ปี 2555)
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว15 ปี 2557)
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว12 ปี 2551)

การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว5 ปี 2560)

2. งานสรรหา
หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นครูผู้ช่วย (ว5 ปี 2561)
หลักเกณฑ์และวิธีการบรรจุและแต่งตั้งผู้ที่ออกจากราชการไปแล้วเข้ารับราชการ (ว9 ปี 2556)
หลักเกณฑ์และวิธีการคดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว16 ปี 2557)
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง 38 ค.(2) (ว16 ปี 2554)
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง 38 ค.(2) (ว20 ปี 2556)
หลักเกณฑ์และวิธีการขอใช้บัญชี ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว4 ปี 2561)
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง 38 ค.(2) (ว9 ปี 2555)
แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ (ว13 ปี 2560)
กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง (ว21 ปี 2556)
การจัดกลุ่มตำแหน่งข้าราชการ 38 ค.(2) (ว14 ปี 2552)
การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผอ.รร. (ว24 ปี 2561)
การให้ได้รับเงินเดือนของผู้ที่ออกจากราชการไปแล้ว สมัครข้ารับราชการ (ว7 ปี 2557)
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ได้รับการบรรจุและแต่่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ 38 ค.(2) (ว4 ปี 2556)


3. งานเลื่อนระดับ
หารือคุณสมบัติข้าราชการ 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนเป็น นวก.เงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
หารือการเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการ 38ค.(2) (339 ปี 2561)
การเลื่อนระดับข้าราชการครูฯ 38 ค.(2) (ว9 ปี 2552)
หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว19 ปี 2561)
การย้ายและการเลื่อนระดับ 38 ค.(2) (ว 7 ปี 2552)
การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ฯ (ว10 ปี 2548)
การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู ตามพรบ.ข้าราชการครู ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 (ว7 ปี 2553)


4. งานย้าย – โอน
หารือแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (3344 ปี 2554)
หารือคุณสมบัติของผู้ขอย้าย ผู้บริหารสถานศีกษา (1301 ปี 2561)
หารือการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (0607 ปี 2561)
หารือเกี่ยวกับการย้ายสับเปลี่ยน ตำแหน่ง 38 ค.(2) (298 ปี 2561)
หารือการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (0076 ปี 2561)
หารือการพิจารณาย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (3651 ปี 2554)
หารือการใช้ผลการสอบแข่งขัน (116 ปี 2558)
หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย การโอน38ค.(2) การย้ายขรก.พลเรือนสามัญ มาเป็น 38 ค.(2) (ว30 ปี 2560)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (ว6 ปี 2563)
หลักเกณฑ์และวิธีการโอนข้าราชการครูฯ ระหว่างส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวง ศธ. (ว13 ปี 2562)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ว9 ปี 2554)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (685 ปี 2560)
หลักเกณฑ์การโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการอื่นมาเป็น 38 ค.(2) (ว29 ปี 2560)
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (1024 ปี 2556)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้าย ตำแหน่งครู สังกัด สพฐ. (ว24 ปี 2559)
หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว8 ปี 2549)
แนวปฏิบัติในการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา (1789 ปี 2561)
ปรับปรุงกรอบระยะเวลาในการย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ว9 ปี 2559)
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (1646 ปี 2559)
ขออนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการฯโดยใช้ผลการสอบแข่งขัน (105 ปี 2558)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว18 ปี 2560)
แก้ไขหลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. (ว24 ปี 2560)
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง ผอ.รร. ที่ว่าง (ว794 ปี 2561)
แก้ไขหลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. (ว5 ปี 2559)
การพัฒนาอย่างเข้มผู้ที่ย้ายตามผลการสอบ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

5. งานช่วยราชการ
มาตรการช่วยราชการของข้าราชการครู (429 ปี 2545)
ซักซ้อมการให้ข้าราชการครูช่วยราชการ (ว2384 ปี 2557)
ข้าราชการครูช่วยราชการ (533 ปี 2545)
การช่วยราชการของข้าราชการครูสายงานการสอน (2414 ปี 2549)
การช่วยราชการของข้าราชการครู (3548 ปี 2548)
การขอช่วยราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา


6. งานเงินเดือน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ว20 ปี 2561)
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนกรณีได้คุุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ว25 ปี 2559)
หลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน (482 ปี 2551)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ปี 2551
พระราชบัญญัติเงินเดือนฯ(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 (ว8 ปี 2558)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ปี 2550
แนวปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน2551
การสำรองวงเงินเลื่อนเงินเดือน (ว2845 ปี 2562)
การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูฯ (ว627 ปี 2562)
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ (39 ปี 2562)
การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูฯ (ว15 ปี 2561)
การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ว7 ปี 2562)
การเลื่อนเงินเดือนของ ขรค. และบค. (ว5 ปี 2562)
การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ว6 ปี 2562)
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูได้รับเงินเดือนกรณีได้คุุณวุฒิเพิ่มขึ้น (ว9 ปี 2563)
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน ปี 2561
การได้รับเงินเดือนของ ขรค. (ว9 ปี 2562)
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน ปี 2550


7. งานวิทยฐานะ
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว17 ปี 2552)
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครู สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะ ชพ. และ ชช. (ว12 ปี 2561)
หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครู ตำแหน่งครู มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ว21 ปี 2560)
หลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครู สายงานการสอน (ว22 ปี 2560)
หลักเกณฑ์การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ชพ. และ ชช. (ว3 ปี 2554)
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการครูฯ พ.ศ. 2547
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558
หลักเกณฑ์การแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง (ว21 ปี 2554)
แนวการนำชั่วโมงการพัฒนาวิชาการมานับทดแทนชั่วโมง PLC (0111 ปี 2563)
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้ง กรณีเปลี่ยนตำแหน่ง (ว2 ปี 2563)
พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่ง ของข้าราชการครูฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
แนวปฏิบัติในการประเมินข้าราชการครูมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ กรณีครูช่วยราชการ (1799 ปี 2554)
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะครู ชก. และปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้มีวิทยฐานะครู ชก (ว26 ปี 2559)
แก้ไขหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครู สายงานการสอน (ว14 ปี 2561)
การปรับปรุงมาตรฐานวิทยฐานะครู ชก. และปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้มีวิทยฐานะครู ชก (ว20 ปี 2559)
การประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (1100 ปี 2553)
การแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ และการให้ได้รับเงินเดือนในอันดับที่สูงขึ้น (ว17 ปี 2554)

การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook (ว509 ปี 2562)
การกำหนดภาระงานสอนขั้นต่ำของสายานการสอน (ว5733 ปี 2553)

8. งานวินัย
หารือการออกคำสั่งตามนัยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการรายงานเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการฯ พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540
บันทึกคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กรณีสภาพร้ายแรงของคณะกรรมการ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ว18 ปี 2560)
คู่มือกำหนดวินัย และการดำเนินการทางวินัย
การเร่งรัดและทบทวนการดำเนินการทางวินัย
กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาร้องทุกข์ พ.ศ. 2551


9. งานเลขานุการ กศจ. และ อกศจ.
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (ว18 ปี 2560)
แนวทางการปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด
แนวทางและมาตรการประหยัดพลังงานและงบประมาณของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการใน กศจ.ลำปาง
ซักซ้อมการเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม กศจ.และ อกศจ. (41 ปี 2560)
คู่มือการดำเนินงานเลขานุการ กศจ.
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (อกศจ.)
คำสั่งแต่งตั้ง กศจ.ลำปาง
คำสั่ง คสช. ที่ 19-2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (อกศจ.)
คำสั่ง คสช. ที่ 16-2560 การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้ง กศจ.ลำปาง


10. เกี่ยวกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการ 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนเป็นระดับชำนาญงาน
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานข้าราชการ 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนเป็นระดับ ชก. และ ชพ.
หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 38ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
เงื่อนไข ขอบเขตและมาตฐานของผลงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ ชก. และ ชพ.
คำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจให้ศึกษาธิการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ ชก.และ ชพ. (6377 ปี 2563)
การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน (6660 ปี 2563)
การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเพื่อเป็นคุณสมบัติตำแหน่งรอง ศธจ. (ว32 ปี 2560)
การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า ตำแหน่งประเภทอำนวยการ
การกำหนดตำแหน่งอย่างอื่นที่ ก.ค.ศ.กำหนดเพื่อเป็นคุณสมบัติตำแหน่ง ศธจ. (ว27 ปี 2560)