กลุ่มนโยบายและแผน

previous arrow
next arrow
Slider
Sample Description

นางเนตรชนก ธรรมกุล

ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นายวิศนุพงศ์ ถ้ำทอง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

นางปาริตา ศุภการกำจร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสุดารัตน์ ชุมขวัญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

1.แบบ ก. 2.แบบ ข.
ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)