การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

1.การอบรมหัวข้อ “กฎหมายไกล้ตัว คุณธรรมและจริยธรรมในการทำงาน” วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

2.การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

3.การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2563

4.การอบรมโครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริต วันที่ 1 มิถุนายน 2563

5.การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษาเอกชนสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง (สถานศึกษาปลอดทุจริต) วันที่ 5 มิถุนายน 2563