การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน “กฎหมาย คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563

การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมฯ ครั้งที่ 2 วันที่ 17 มิถุนายน 2563

3.การอบรมโครงการปรับฐานความคิดบุคลากรให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึก ค่านิยมการต่อต้าน และไม่ทนต่อการทุจริต