กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน
 1. ส่งเสริม  สนับสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน
 2. ควบคุม ดูแล  เร่งรัดการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้ถูกต้อง  เรียบร้อย  ตามแบบแผนของทางราชการ  และทันตามกำหนดเวลา
 3. เสนอแนะให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน  พ.ศ.2550 ระเบียบ กฎหมายของทางราชการ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง                             
 4. ดำเนินงานตามนโยบายการจัดการศึกษาในโรงเรียนเอกชน
 5. งานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
 6. งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชน
 7. งานส่งเสริมและดำเนินการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเอกชน
 8. งานส่งเสริมการอุดหนุน กองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ
 9. งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนเอกชน
 10. งานโครงการพัฒนาศักยภาพครูภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอน
 11. งานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
 12. งานตรวจ ติดตาม  และประเมินผลการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชน
 13. งานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง
 14. งานประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา และภายนอกสถานศึกษา
 15. งานศูนย์ฝึกอาชีพโรงเรียนเอกชนในระบบและนอกระบบ
 16. งานส่งเสริมการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนเอกชน
 17. งานส่งเสริมการศึกษาทุกระดับในโรงเรียนเอกชน
 18. งานพัฒนาเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 19. งานจัดทำวาระการประชุม และรายงานการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดลำปาง
 20. งานติดตามผลการใช้หลักสูตรร่วมกับศึกษานิเทศก์